Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Дана 9. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача: Завод за заваривање доо, Београд, Грчића Миленка 67, ПИБ: 100164215,
самостално без подизвођача и члана групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора

Leave a Reply