Одговор и појашњење на постављено питање ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Заинтересовано лице у писаном облику,електронском поштом, доставило је захтев за појашњењем дана 2. октобра 2018. године, заведеном под бројем 6886 дана 2.10.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку; ЈНМВ 1214/2018 НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000.Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply