Набавка радова у преговарачком поступку ЈНОП ПП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 21. септембра 2018. године, донета је Одлука о покретању преговарачког поступка јавне набавке радова након спроведеног отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 24. септембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 6469/3 од 24. септембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140 у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда.
Рок за достављање понуда:                        4. октобар 2018. године до 9 сати.

Јавно отварање понуда  и преговарање: 4. октобра 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Poziv za dostavljanje ponuda pregovarački postupak
Pregovaracki postupak Konkursna dokumentacija Mose Pijade

Leave a Reply