Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈНОП ПП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 21. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема приспелих понуда”.
Објављујемо обавештње о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци:
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka

Leave a Reply