Одлука о додели уговора ЈНОП 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 20. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова у поновном поступку, НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке, понуђачу:
Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, извршење уговора, самостално без подизвођача. Одлука о додели у прилогу: Odluka o dodeli Ugovora Nabavka razmenjivaca

Leave a Reply