Одлука о обустави поступка ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 13. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени,  ”нема приспелих понуда” у предметној јавној набавци односно учесника у поступку јавне набавке радова, по стицању услова поступак ће бити поновљен.
Одлука о обустави поступка у прилогу;
Odluka o obustavi postupka JN Nаbavka rаdova Goranska i

Leave a Reply