Набавка радова 138/2018 ЈНОП; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 29. јуна 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 15. августа 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4954/3 од 15. августа 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 19. септембар 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       19. септембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу; 138 2018 JNOP Poziv za dostavljenje ponuda radova i TPS Mose Pijade
Konkursna dokumentacija Mose Pijade

Leave a Reply