Набавка радова ЈНОП 1343/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 29. јуна 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 8. августа 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4256/3 од 8. августа 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140.
Рок за достављање понуда: 13. септембар 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       13. септембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу: Poziv za dostavljenje ponuda Goranska i 1 Srpskog ustanka
Konkursna dok Radovi Goranska i 1 Srpskog ustanka

Leave a Reply