Обавештење о потписаном Уговору ЈНОП 133/2018: МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000

Дана 3. августа 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број: ЈНОП 133/2018 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално и без подизвођача извршење уговора
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply