Одлука о обустави поступка ЈНОП 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТ. ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 31. јула 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени,  ”нема приспелих понуда” у предметној јавној набавци односно учесника у поступку јавне набавке добара, по стицању услова поступак ће бити поновљен.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Nabavka razmenjivac toplote

Leave a Reply