Одлука о додели уговора ЈНОП 133/2018; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000

Дана 25. јула 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000., oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача: Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445, самостално без подизвођача и члана групе у заједничкој понуди, извршење уговора
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli ugovora Montaza termoizolacije

Leave a Reply