Одговор и појашњење ЈНОП 1123/2018: НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Заинтересовано лице у писаном облику поштанском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 9. јула 2018. године, заведеном под бројем 4416 дана 9.7.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку; ЈНОП 1123/2018В НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100.Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда у прилогу; Odgovor na pojasnjenje

Leave a Reply