Одлука о додели Уговора, ЈНОП ПП 132/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска, ОРН: 45231100

Дана 9. jula 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова по партијама за; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска, ОРН: 45231100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно групи понуђача, овлашћени члан групе:  Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445 u zajedničkoj ponudi: члан групе: Požarevac kop ZR, Požarevac, Lučica, PIB:102322597, извршење уговора.Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Beogradska

Leave a Reply