Одговор и појашњење ЈНОП ПП 132/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска, ОРН: 45231100

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 8. јуна 2018. године, заведеном под бројем 3725 дана 11.6.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком радова: ЈНОП ПП 132/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска, ОРН: 45231100.
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда
у прилогу;Odgovor и pojasnjenje 1

Leave a Reply