Обавештење о потписаном Уговору ЈНОП ПП 137/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка

Дана 1. јуна 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова по партијама за: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка, орн: 45232140, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора у складу са Чланом 112. Став 2. Тачка 5. ЗЈН у заједничкој понуди, овлашћени члан групе: ПД Гоал доо, Зрењанин, Жарка Зрењанина 58, ПИБ:101162501 и члан групе: ПД Конвар доо, Прва нова 35А, Београд, ПИБ:1036612437, извршење уговора. 
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply