Одлука о додели Уговора 137/2018 ЈНОП ПП: НАБАВКА МАШ. И ГРАЂЕВ. РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка

Дана 30. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова по партијама за Партија 1;НАБАВКА МАШ. И ГРАЂЕВ. РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно групи понуђача, овлашћени члан групе:
Гоал доо, Зрењанин, Жарка Зрењанина 58, ПИБ:101162501
и члан групе: Конвар доо, Прва нова 35А, Београд, ПИБ:103661243, извршење уговора радова.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Pаrtija 1 -VI Licka

Leave a Reply