Одлука о додели Уговора ЈНОП 111/2018; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 22. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Welding Zr, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, ПИБ: 102658445, извршење уговора самостално и без подизвођача.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka celicnih cevi

Leave a Reply