Обавештење о потписаном Уговору, ЈНОП 1112/2018; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000

Дана 15. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ: 100453514,
самостално извршење уговора. Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavest o zaklj Ugovora Nabavka armature

Leave a Reply