Набавка радова ЈНОП ПП 132/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, ОРН: 45231100 Партија-I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже Београдска

Дана 10. маја 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 18. маја 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2783/3 од 18. маја 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП ПП 132/2018
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС,
ОРН: 45231100
Партија
I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже Београдска
Рок за достављање понуда: 19. јун 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       19. јун 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
132 2018 JNOP PP Poziv za dostavljenje ponuda Beogradska Partija 1
132 2018 JNOP PP Konkursna dokumentacija Beogradska Partija 1

Leave a Reply