Одговор и појашњење: ЈНОП 137/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, Партија I Монтажа цевовода на локацији VI, ОРН: 45232140

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 14. мај 2018. године, заведеном под бројем 2880 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком; Јавна набавка добара: ЈНОП 137/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка, ОРН: 45232140.
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда
у прилогу; Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply