Обавештење о потписаном Уговору: ЈНМВ Н 2121/2018 НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА, ОРН: 44164310

Дана 15. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом, добара: НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА, ОРН: 44164310, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем; PD Max-in-line doo, Mladenovac(varoš), Vardarska 39, Beograd-Mladenovac, ПИБ:10638751,МБ: 20589060 , извршење уговора самостално и без подизвођача.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply