Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2121/2018: НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА, ОРН: 44164310

Дана 10. маја 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом добара; НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА, ОРН: 44164310, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Max-in-line doo, Mladenovac(varoš), Vardarska 39, Beograd-Mladenovac, ПИБ:10638751, МБ: 20589060, извршење уговора самостално и без подизвођача.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka bakarnih cevi

Leave a Reply