Одлука о додели Уговора ЈНОП 1112/2018: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000

Дана 7. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ: 100453514, извршење уговора самостално и без подизвођача.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dedeli Ugovora Nabavka armature

Leave a Reply