Набавка радова ЈНОП ПП 137/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 45232140 Партија I – Монтажа цевовода на локацији VI Личка

Дана 13. априла 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 26. априла 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2092/3 од 26. априла 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП ПП 137/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 45232140
Партија I – Монтажа цевовода на локацији VI Личка
Рок за достављање понуда: 29. мај 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       29. мај 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу:
137 2018 JNOP PP Poziv za dostavljenje ponuda VI Licka
137 2018 JNOP PP Konkursna dokumentacija VI Licka

Leave a Reply