Набавка добара број 2121 ЈНМВ Н: НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА, ОРН:44164310

Дана 23. априла 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом добара од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 25. априла 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2302/3 од 25. априла 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку добaра, број:
2121/2018 ЈНМВ Н НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА,
ОРН:44164310
Рок за достављање понуда: 8. мај 2018. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;
2121 JNMV N Poziv za dostavljanje ponuda,
2121 2018 JNMV N Javna nabavka Narudzbnicom Nabavka Bakarnih cevi

Leave a Reply