Одлука о обустави поступка: ЈНОП ОС 132/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I фаза

Обуставља се поступак ЈНОП ОС 132/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ОРН: 45231100. Редни број јавне набавке је: 132/2018 ЈНОП ОС од 30. марта 2018. године, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак спроведе. Поступак се обуставља након објаве, Позива за достављање понуда број 1824/3 од 23.4.2018. године и предметне конкурсне документације а пре крајњег рока за достављање понуда потенцијалних понуђача.
Донета одлука у прилогу: Odluka o obustavi postupka Beogradska

Leave a Reply