Одговор и појашњење: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 23. априла 2018. године, заведеном под бројем 2301 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка добара: ЈНОП 1112/2018 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда
у прилогу; Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply