Набавка добара ЈНОП 111/2018: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 16. априла 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 16. априла 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2135/3 од 16. априла 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку добaра, број: 111/2018 ЈНОП НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121
Рок за достављање понуда: 17. мај 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       17. мај 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу: 111 2018 Poziv za dostavljenje ponuda
111 2018  ЈНОП Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Leave a Reply