Обавештење о потписаном уговору: 1331/2018 ЈНОП ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС, ОРН: 450000000

Дана 11. априла 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС, ОРН: 450000000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
СЗР Пожаревац коп, Пожаревац, Лучица , ПИБ: 102322597; МБ: 50136213
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply