Набавка радова: ЈНОП 1332/2018 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2018-19, ОРН: 45232140

Дана 30. марта 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 5. априла 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1823/3 од 5. априла 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова, број: 1332/2018
МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 8. мај 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       8. мај 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;
1332 2018 JNOP Poziv za dostavljenje ponuda Inv masinski1332 2018 JNOP 1332 2018 Konkursna dokumentacija masinski radovi 2018 19

Leave a Reply