Набавка добара, број: 1112/2018 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000

Дана 22. марта 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 26. марта 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1638/3 од 26. марта 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку добaра, број: 1112/2018
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Рок за достављање понуда: 26. април 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       26. април 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;1112 2018  Конкурсна документација Nabavka armature
1112 2018 Poziv za dostavljanje ponuda Armatura

Leave a Reply