Набавка радова: ЈНОП 131/2018 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Дана 9. фебруара 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 5. марта 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 842/3 од 5. марта 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова;
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОРН: 45262300
Рок за достављање понуда: 5. април 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       5. април 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;131 2018 Poziv za dostavljenje ponuda Hitne intervencije
131 2018 JNMV Konkursna dokumentacija Hitne intervencije 2018

Leave a Reply