Одлука о додели Уговора: НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 30. јануара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара;
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка набавке мале вредности, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka cirkulacionih pumpi

Leave a Reply