Одговор и појашњење на постављено питање;ЈНМВ 1224/2018 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 2. фебруара 2018. године, заведеном под бројем 670 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка добара: ЈНМВ 1224/2018 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу; Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply