Обавештење о закључењу уговора: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 29. januara 2018. године по поновно спроведеном отвореном поступку јавне набавке, спроведен је преговарачки поступак: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало, ОРН: 44163000
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514,
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavest o zaklj Ugovora Partija 3

Leave a Reply