Набавка радова; ЈНОП 1331/2018 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС ОРН: 45262300

Дана 18. јануара 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 25. јануара 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 339/3 од 25. јануара 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова;
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС, ОРН: 45262300
Рок за достављање понуда: 1. март 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       1. март 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу: Poziv za dostavljenje ponuda Gradjeivinski radovi
Konkursna dokumentacija Gradjevinski radovi invsticiono odrzavanje

Leave a Reply