Набавка услуга и радова: ЈНМВ 1224/2018 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Дана 16. јануара 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 24. јануара 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 260/3 од 24. јануара 2018. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,
ОРН: 773312100
Рок за достављање понуда: 6. фебруар 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       6. фебруар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
1224 2018 JNMV Konkursna dokumentacija Kosenje VKP

Leave a Reply