Одговор и додатно појашњење: НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 17. јануара 2018. године, заведеном под бројем 307 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка добара: ЈНМВ 1114/2017 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply