Одлука о додели уговора; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ ЗА; Партија III Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 29. децембра 2017. године, након спроведеног преговарачког  поступка јавне набавке добара након поновног отвореног поступка ;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ ЗА;
Партија
III           Набавка арматуре – запорне и остало
ОРН: 44163000
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора након спроведеног преговарачког поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli ugovora Pregovaracki postupak Partija 3

Leave a Reply