Измена и допуна конкурсне документације: Број: 1114/2017 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110

Дана 27. децембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 29. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује измену и допуну, конкурснe документацијe у предметном поступку; Број: 1114/2017 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110
Позив, рок за достављање и датум отварања понуда остају неизмењени;
Рок за достављање понуда: 25. јануар 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 25. јануар 2018. године у 10 сати.
Позив и Измењена конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 09:30-12 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
1114 2017 JNMV Izmenjena Konkursna dokument. Nabavka cirk pumpi

Leave a Reply