Обавештење о закљученом Уговору: ЈНМВ 113/2017 НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ОРН: 44615000

Дана 28. децембра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара; ЈНМВ 113/2017 НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ОРН: 44615000
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за; НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, са понуђачем;
Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ:100043897
Објављујемо обавештење о закљученом Уговору поштујући да;
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Члан 112. Став 2. Тачка 5. ЗЈН.
На основу наведеног објављујемо у прилогу;
Obavest o zaklj Ugovoru Nabavka diktir sistema

Leave a Reply