Обавештење о закљученом уговору; Сервис и доградња размењивача топлоте и замена заптивних елемената

Дана 27. децембра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом; ЈНМВ Н 1214/2017 – Сервис и доградња размењивача топлоте и замена заптивних елемената, ОРН: 50530000
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за; Сервис и доградња размењивача топлоте и замена заптивних елемената, са понуђачем;
Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ:100043897,
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply