Додатно појашњење број 2: НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 22. децембра 2017. године, заведеном под бројем 11133 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка добара: ЈНМВ 113/2017
НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ОРН: 50530000
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу: Odgovor na pojasnjenje br 2

Leave a Reply