Одлука о додели уговора: ЈНМВ 1214/2017 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Дана 21. децембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности-наруџбеницом;
ЈНМВ 1214/2017  СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН:50530000
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ:100043897,
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Servis i dogradnja razmenjivaca toplote

Leave a Reply