Набавка добара у преговарачком поступку без објављивања позива; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 15. новембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 14. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9930/4 од 14. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку након објављивања Обавештења о покретању поступка од 15.11.2017. године;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000,
За; Партија
III – Набавка арматуре – запорне и остало
Рок за достављање понуда: 27. децембар 2017. године до 10 сати.
Позив се упућује:ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 09:30-12 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda pregovaracki postupak bez obj poziva
1112 017 KD u pregovaračkom postupku bez obj poziva Nabavka ventila po partijama Partija 3

Leave a Reply