Набавка добара и услуга: ЈНМВ 113/2017 НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Дана 29. новембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 13. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 10373/3 од 13. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ОРН: 44615000
Рок за достављање понуда: 26. децембар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 26. децембар 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 09:30-12 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Nabavka diktir sistema i rezervnih delova
Konkursna dokumentacija Nabavka diktir sistema i rezervnih delova

Leave a Reply