Набавка услуга: ЈНМВ Н 1214/2017 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Дана 04.децембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности-наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 12. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 10517/3 од 12. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000, ЈНМВ Н1214/2017                                                        
Рок за достављање понуда: 21. децембар 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje konkursne dokumentacije
JNMV N 1214 2017 Javna nabavka Narudzbnicom Servis razmenjivaca

Leave a Reply