Одлука о додели уговора; ЈНМВ 1219/2017 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Дана 07. децембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности;
ЈНМВ 1219/2017  ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
SGS Beograd Ltd., Beograd, Jurija Gagarina 7b, PIB: 100289766
Одлука о додели уговора у прилогу:Odluka o dodeli ugovora JNMV 1219 217 Termovizijsko snimanje trase vrelovoda iz vazduha

Leave a Reply