Обавештење о закљученом уговору: СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА Партија I-Сервис циркулационих пумпи ”Wilo”

Дана 05. децембра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке по партијама  ЈНМВ ПП 122/2017
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија II           Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија III         Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за; Партија I – Сервис циркулационих пумпи ”Wilo”
са понуђачем; Флукс доо, Ужице, Сарића Осоје бб, ПИБ: 101503887
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavest o zaklj Ugovoru Cirk Pumpe Partija 1

Leave a Reply