Одлука о додели уговора; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за; Партија III Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 01. децембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности  по партијама у пновном поступку  ЈНМВ ПП 122/2017 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 50530000 за;
Партија III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга по партијама за;
Партија IV Сервис циркулационих пумпи  ”Imp”
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78, ПИБ: 106450887
Одлука о додели уговора у прилогу:Odluka o dodeli ugovora Partija 3 Servis pumpi

Leave a Reply